Sklad za invalide

Sklad za invalide

Sklad za invalide deluje v okviru Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

Namen sklada je spodbujanje pri zaposlovanju invalidov, ohranjanje delovnih mest, s čimer imajo invalidi možnost vključevanja v delovno socialno okolje.

V ta namen je narejen model kvotnega sistema, ki nadzira zaposlovanje invalidov. Sklad je vez med delodajalci in invalidi, ki so pri njem zaposleni, saj skrbi za pravice in obveznosti invalidov.

Temeljna predpisa, ki skrbita za ohranjanje delovnih mest in spodbujanje pri zaposlitvi invalidov sta:

  • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI).
  • Uredba o določitvi kvote.

SVZI.net je stran o poročanju delodajalcev o izpolnjevanju kvote.

 

Kvota za invalide

Kvota za invalide nam na podlagi zaposlenih v določenem podjetju pove ali bodo od sklad za invalide prejeli ali vplačali denarna sredstva.

Z zakonom je določeno, koliko mora biti zaposlenih invalidov glede na skupno število zaposlenih v podjetju. Delež zaposlenih invalidov je odvisen od glavne dejavnosti podjetja, vpisanega v AJPES. Vedno je podlaga za izračun kvote za invalide glavna dejavnost, ne glede na to, ali se s to dejavnostjo ukvarjajo.

 

Kaj je kvota in kaj kvotni sistem?

S kvoto je določeno, koliko zaposlenih invalidov mora imeti podjetje.

Namen kvote je, da se spodbuja zaposlovanje invalidov.

Zaposleni invalidi morajo biti prijavljeni na podlagi (01, 02, 05, 13, 16, 19, 29, 34, 40, 51, 52, 64, 65, 84, 85) na obrazcu M-1. Neodvisno od števila ur delovnih obveznosti.

S sklenitvijo pogodbe o nadomestni kvoti imate le POLOVIČNI strošek za opravljeno storitev, v nasprotnem primeru se zaračuna celotni strošek. 

 

Kdo je zavezanec za kvoto? 

Zavezanec za kvoto je delodajalec, ki ima zaposlenih najmanj 20 delavcev, ne glede na to ali je pravna ali fizična oseba.

Izvzeti iz seznama zavezancev za kvoto so konzularno predstavništvo, tuje diplomatsko predstavništvo, zaposlitveni centri in invalidska podjetja.

 

Kdo je invalid?

V Uredbi o določitvi kvote in ZZRZI je točno določeno pridobitev statusa invalidna in pogoji, kdaj invalida štejemo v kvoto.

Za invalidno osebo se šteje oseba, ki po ZZRZI pridobi status invalida ali z drugimi predpisi.

Invalidne osebe so tudi osebe, pri katerih so ugotovljene trajnostne duševne okvare in telesne okvare. Oziroma osebe, ki imajo kakšno drugo bolezen, zaradi katere težko dobijo zaposlitev ali zaposlitev obdržijo.

Za pravilno prijavo invalida v zavarovanje je potrebno upoštevati šifrant, v katerem je navedena vrsta invalidnosti.

 

Invalidi, ki štejejo v kvoto

V kvoto se lahko štejejo invalidi, ki so pri delodajalcu zaposleni za najmanj 20 ure tedensko.

Za uveljavljanje kvote je potrebno, da imajo delodajalci zaposlene invalide prijavljene na ZZZS pod statusom invalid.

V nasprotnem primeru niso upravičeni do kvote oziroma ne morejo uveljavljati presežka kvote.

 

Mesečni prispevek za zaposlovanje invalidov zaradi neizpolnjene kvote.

Če delodajalec ne izpolnjuje kvote za zaposlovanje invalidov, mora v sklad za invalide plačevati 70% minimalne plače.

Znesek je treba plačati za vsakega invalida, ki bi ga moral imeti delodajalec zaposlenega glede na izpolnjevanje predpisane kvote.

 

Kako izračunamo kvoto?

Za izračun kvote sta potrebna dva podatka: število zaposlenih delavcev in glavna dejavnost delodajalca.

Glede na glavno dejavnost delodajalca se giblje število invalidov od 2% do 6%.

Kalkulator za izračun kvote je na tej povezavi.

 

Plačilo zaradi neizpolnjevanja kvote

Znesek, ki ga mora delodajalec plačevati zaradi neizpolnjevanja kvote v sklad za invalide je v letu 2020 znašal 658,41 eur. Vrednost je izračunana na podlagi 70% minimalne plače.

Primer za leto 2020: minimalna plača 940,58 eur x 70% = 658,41 eur (za enega invalida).

 

Kako si lahko kot delodajalec znižate obveznost plačila prispevka?

Delodajalci imajo dve možnosti za znižanje obveznosti plačila prispevka za zaposlovanje invalidov

  1. Sami zaposlijo invalidno osebo.
  2. Sklenejo pogodbo z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom kot nadomestno izpolnjevanje kvote. 

 

Kako in koliko lahko prihranite?

S sklenitvijo pogodbe z invalidskim podjetjem ali zaposlitvenim centrom o nadomestni izpolnitvi kvote.

Invalidsko podjetje ali zaposlitveni center za vas opravlja storitev, vam ni treba plačevati v sklad za invalide.

Primer:

Mesečna pogodbena vrednost znaša:

1.300,00 eur

Mesečni strošek dela:

1.175,73 eur

Prihranek plačila v sklad:

– 658,41 eur

Strošek delodajalca:

641,59 eur

Strošek delodajalca:

641,59 eur

Kakšno je tveganje?

Tveganje za delodajalca s sklenitvijo pogodbe o nadomestni kvoti praktično ni.

Če naročnik (delodajalec) ni zadovoljen z opravljeno storitvijo (invalidsko podjetje), se pogodba preprosto odpove z odpovednim rokom, navedenim v pogodbi.      

Zakaj sodelovati z invalidskim podjetjem ABC

ABC čiščenje d.o.o. ima status invalidskega podjetja, tako da vam lahko pomaga pri izpolnjevanju nadomestne kvote.

Področja na katerih lahko sodelujete s podjetjem ABC čiščenje d.o.o., vključujejo čiščenje poslovnih in stanovanjskih objektov in lažja proizvodna dela.

Nanje se lahko obrnete, glede vseh vprašanj, povezanih z zaposlitvenimi kvotami in zaposlovanju invalidov.

S skupnim sodelovanjem bomo omogočili še večjemu številu invalidov, da se vključijo v delovno in socialno okolje.

STOPITE V STIK Z NAMI:

 

Informacije o poslovnem sodelovanju:

ANDREJ KALIN

040 438 629

andrej@abc1.si

 

Informacije o zaposlovanju invalidov in

izpolnjevanju nadomestne kvote:

JANJA AJSTER GRAMC

051 497 616

janja@abc1.si